ALKOS NORBERT PUCHAŁA , Będzin 42-506, ul.Mickiewicza 63 510-117-211 alkos12@wp.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ALKOS.COM.pl

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona podlega następującej polityce prywatności:

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.alkos.com.pl przez Alkos Norbert Puchała z siedzibą w Sosnowcu.
 • Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):
  • 1. Usługodawca – Alkos Norbert Puchała z siedzibą w Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13A/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, NIP 6452318040, REGON 240170325. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer telefonu +48 510 117 211, dostępne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00, adres e-mail: alkos12@wp.pl,
  • 2. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  • 3. Sklep internetowy – prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https:// www.alkos.com.pl, sklep internetowy umożliwiający zakup Towarów;
  • 4. Towary – produkty wyposażenia gastronomicznego, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  • 5. Cennik – ceny Towarów dla poszczególnych rodzajów Towarów,
  • 6. Konto – panel przydzielony Użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,
  • 7. Rejestracja – podanie danych przez Użytkownika w celu założenia Konta niezbędnego do korzystania ze Sklepu internetowego i wyrażenie stosownych zgód na korzystanie ze Sklepu internetowego,
  • 8. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).
 • Składanie zamówień w Sklepie internetowym przez witrynę Usługodawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego:
  • 1. Przeglądarka m. in.:
   • 1.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   • 1.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
   • 1.3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,
  • 3. połączenie z siecią Internet,
  • 4. dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

 

2. Strony i przedmiot sprzedaży

 • Usługodawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.alkos.com.pl na terenie Polski. Do dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.
 • Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Towary, oznaczone informacją „Produkt dostępny”, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.
 • Usługodawca kieruje swoje usługi jedynie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

 

3. Rejestracja

 • Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego podania numeru NIP, podanie adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu internetowego.
 • Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego m.in. z funkcjonalności takich jak indywidualna oferta, podgląd historii zamówień, zwrotów i reklamacji, książka adresowa oraz dedykowane oferty i promocje oraz dedykowane informacje i porady.

 

4. Składanie zamówień

 • Warunkiem dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na stronie www.alkos.com.pl zgodnie z § 3 Regulaminu.
 • Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Towaru w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 • Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 • Potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą e-mailową na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 • W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.
 • W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru Usługodawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Użytkownika e-mailem lub przedstawia kontaktując się za pomocą podanego przez Użytkownika przy Rejestracji numeru telefonu propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Towaru niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila lub próby kontaktu za pomocą podanego przy rejestracji numeru telefonu w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
 • Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Usługodawcy.
 • Koszty transportu i dostawy Towarów określone są w Sklepie internetowym.
 • Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Użytkownikowi wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie mu faktury VAT jedynie w formie elektronicznej. W takim przypadku, wystawiona faktura VAT w wersji elektronicznej zostaje wysłana ww. e-maila podanego przy rejestracji.

 

5. Ceny

 • Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i jeśli nie określono tego inaczej zawierają podatku VAT (ceny Brutto).
 • Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są w Sklepie internetowym.
 • Usługodawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

 

6. Formy płatności

 • Płatność gotówką następuje przy odbiorze Towaru i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Towaru. Przy odbiorze osobistym możliwa jest też zapłata ceny Towaru kartą płatniczą.
 • Użytkownik składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub online: e-przelew, e-transfer, karta płatnicza.
 • Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli przedpłata gotówką lub online (e-przelew, e-transfer, karta kredytowa) będą realizowane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Usługodawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

 

7. Czas realizacji zamówień

 • Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 5. lub § 4 ust.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3. Regulaminu.
 • Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Użytkownika do godz. 15:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.
 • Użytkownik może, przy pomocy Kontaktu ustalić datę realizacji zamówienia na konkretną datę z przedziału czasowego zaproponowanego przez usługodawcę.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

 

8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Towaru w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 • Zwrotowi nie podlega Towar, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.
 • Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.
 • Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Towaru. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

 

9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Towar z tytułu gwarancji

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym lub przy karcie Towaru na stronie www.alkos.com.pl, z którego wynikać będzie okres i warunki gwarancji.
 • Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Usługodawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Użytkownik.
 • W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub zamieszczonym przy karcie Towaru na stronie www.alkos.com.pl, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

10. Dane Użytkownika

 • Użytkownik dokonując rejestracji Konta, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia oferowanych przez Usługodawcę usług.
 • Dane Użytkownika zostają umieszczone w bazie Usługodawcy i mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia i korzystania z Sklepu internetowego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne
 • Użytkownik podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.
 • Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) .
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 • Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku Rejestracji, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za zamówione Towary.
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

 

11. Newsletter

 • Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: „Newsletter”).
 • Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz.1204 z późn.zm.).
 • Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w siedzibie usługodawcy.

 

 • 12. Prawa własności intelektualnej
  • Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
  • Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
  • Użytkownik może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.
  • Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „” (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

13. Przechowywanie i administrowanie danymi osobowymi,

   1. Czas przetwarzania danych:
    • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   2. Cel zbierania danych osobowych:
    • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami firmy.
   3. Administrator danych osobowych:
    • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALKOS
     tel: 510 117 211
     e-mail: alkos12@wp.pl

14. Postanowienia końcowe

 • Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 10 lipca 2016 roku.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.alkos.com.pl. Korzystanie z Konta wymaga zaakceptowania zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z oświadczeniem o zaprzestaniu korzystania ze Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.
 • Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 • Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: alkos12@wp.pl z dopiskiem „Sklep Internetowy”.
 • Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: alkos12@wp.pl lub telefonicznie na numer 510 117 211.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Alkos.pl